Arabuluculuk Kuralları

ENERJİ HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ENERJİ UYUŞMAZLIKLARI ARABULUCULUK MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI
GENEL HÜKÜMLER
Amaç

Madde 1 – Bu Arabuluculuk Kuralları’nın amacı, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Yönergesi uyarınca, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, arabuluculuğa konu olabilecek özel hukuk uyuşmazlıklarının Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi (EHAE-ENAR) nezdinde çözümünde takip edilecek usul ve uygulama kurallarının belirlenmesidir

Tanımlar

Madde 2 – Bu Arabuluculuk Kuralları’nda;

ARABULUCU: Arabuluculuk sürecini yürütmek üzere, uyuşmazlık tarafları ve/veya Arabuluculuk Merkezi tarafından belirlenecek olan kişi veya kişileri,

ENSTİTÜ: Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü’nü,

ARABULUCULUK MERKEZİ: Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi’ni

ARABULUCULUK KURALLARI: Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi Arabuluculuk Kuralları’nı,

TARAF: Uyuşmazlıkta yer alan kişi veya kişileri

YÖNERGE: Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Yönergesi’ni ifade eder.

ARABULUCULUK MERKEZİ
Faaliyet Esasları

Madde 3 – (1) Arabuluculuk Merkezi’nin organları Müdür ve Yönetim Kurulu oluşur. Organların, görev ve faaliyet esasları Yönerge ile belirlenmiştir.

(2) Arabuluculuk Merkezi Ankara’da faaliyet gösterir. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun kararı ile yurtiçi veya yurtdışında emsilcilikler açılabilir ve yurt içinde Ankara dışındaki illerde de faaliyette bulunulabilir.

Sekretarya

Madde 4 – (1) Arabuluculuk Merkezi nezdinde, yeterli akademik ve idari personelin katılımıyla, kurumsal arabuluculuk sürecinin yürütülmesini sağlamak üzere Sekretarya oluşturulur. Sekretarya’nın görev ve faaliyetleri Yönerge ile belirlenmiştir.

ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI
Arabuluculuk Sözleşmesi ve Arabuluculuk Şartı

Madde 5 – (1) Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Merkezi nezdinde arabuluculuk yoluyla çözülmesi için, uyuşmazlığa ilişkin Arabuluculuk Kurallarına atıf yapan bir arabuluculuk sözleşmesinin veya arabuluculuk şartının mevcudiyeti gereklidir.

Taraflar mevcut bir arabuluculuk sözleşmesi veya arabuluculuk şartı olmasa dahi gönüllü olarak Arabuluculuk Kuralları kapsamında yürütülecek arabuluculuk sürecini başlatabilirler.

(2) Arabuluculuk sözleşmesi, tarafların doğmuş veya doğabilecek arabuluculuğa elverişli belirli bir özel hukuk uyuşmazlığının çözüm sürecinin yürütülmesini, arabulucuya bırakmak üzere yaptıkları yazılı anlaşmadır.

(3) Arabuluculuk şartı, uyuşmazlık tarafları arasında yapılan bir sözleşmede, doğabilecek arabuluculuğa elverişli belirli bir özel hukuk uyuşmazlığının arabuluculuk yoluyla çözümünü kararlaştıran hükümdür.

Arabuluculuk Talebi

Madde 6 – (1) Arabuluculuk Kuralları kapsamında yürütülecek arabuluculuk sürecini başlatmak isteyen taraf, Sekretarya’ya yazılı olarak şahsen veya posta yolu ile ya da elektronik ortamda başvuruda bulunur. Bu başvuru Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü internet adresinde yer alan Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi doldurulmak suretiyle de yapılabilir. Bu başvuru asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Tarafların adı, soyadı ve/veya ticaret unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri,
b) Var ise temsilcileri ve vekillerinin adı, soyadı, adresi ve diğer iletişim bilgileri,
c) Uyuşmazlık konusuna ilişkin açıklama ve iddialar,
ç) Talep veya taleplerin ayrı başlıklar halinde sıra numarası altında özeti ve talep konusunu oluşturan başlıkların toplam parasal değeri,
d) İlgili diğer sözleşmelerle birlikte, var ise arabuluculuk sözleşmesi ve/veya arabuluculuk şartının nüshaları,
e) Belirlenmiş ise arabuluculuk yeri, arabuluculuk dili, arabulucuların sayısı ve arabulucuların uzmanlık alanları gibi konulara ilişkin taraflar arasında uzlaşılan hususlar ve/veya tarafın bu konudaki talepleri.

(2) Arabuluculuk talebine ilişkin dilekçe ve ekleri ile arabuluculuk sürecinde taraflarca Sekretarya’ya sunulacak her türlü belge, diğer taraf ve arabulucu sayılarının toplamından bir fazla olacak biçimde teslim edilir.

(3) Arabuluculuk talebine ilişkin gerekli başvuru evraklarının eksiksiz olarak teslim edildiği tarih, arabuluculuk sürecinin başlangıcı olarak kabul edilir. Başvuru evraklarında eksikliğin bulunması halinde, Sekretarya tarafından eksikliklerin tamamlanması için başvuruda bulunan tarafa yedi günlük kesin süre verilir.

(4) Arabuluculuk talebine ilişkin gerekli başvuru evraklarının eksiksiz olarak sunulması sonrasında Sekretarya arabuluculuk başvuru talebini, üç gün içinde gerekli görülürse dilekçe ve ekleri ile birlikte karşı taraf veya taraflara bildirir.

(5) Arabuluculuk sürecinde başvuran tarafa yapılacak tüm bildirimler bu maddenin (1) inci fıkrasının a) bendinde belirtilen adrese yapılacak olup, adres bilgilerindeki eksiklik ve değişiklikten doğan sorumluluk başvuran kişiye aittir. Vekâleten yapılan başvurularda bildirimler vekilin adresine yapılacaktır

Cevap Dilekçesi

Madde 7- (1) Karşı taraf, Sekretarya tarafından arabuluculuk başvurusuna ilişkin dilekçe ve eklerin kendisine ulaşmasını izleyen on beş gün içinde Cevap Dilekçesini Sekretarya‘ya yazılı olarak şahsen veya posta yolu ile ya da elektronik ortamda sunabilir. Cevap Dilekçesi Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü internet adresinde yer alan Arabuluculuk Cevap Dilekçesi doldurulmak suretiyle de yapılabilir. Cevap dilekçesi asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Cevap verenin adı, soyadı ve/veya ticaret unvanı, adres ve diğer iletişim bilgileri,
b) Var ise cevap veren temsilcisi ve vekilinin adı, soyadı, adresi ve diğer iletişim bilgileri,
c) Uyuşmazlık konusuna ilişkin açıklama ve savunmalar,
ç) Cevap veya cevapların ayrı başlıklar halinde sıra numarası altında özeti, var ise karşı iddia ve taleplere yönelik açıklamalar,
d) Var ise arabuluculuk yeri, arabuluculuk dili, arabulucuların sayısı ve arabulucuların uzmanlık alanları hakkında başvuran tarafça sunulan taleplere yönelik beyanlar.

(2) Cevap Dilekçesinin bu maddenin (1) inci fıkrasında belirtilen süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında Sekretaryaya başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve on beş günü geçmemek üzere ek bir süre verilebilir.

(3) Cevap Dilekçesine ilişkin gerekli evraklarının eksiksiz olarak sunulması sonrasında Sekretarya cevap verildiğini, üç gün içinde gerekli görülürse dilekçe ve ekleri ile birlikte başvuran taraf veya taraflara bildirir.

(4) Arabuluculuk sürecinde cevap veren tarafa yapılacak tüm bildirimler bu maddenin (1) inci fıkrasının a) bendinde belirtilen adrese yapılacak olup, adres bilgilerindeki eksiklik ve değişiklikten doğan sorumluluk cevap veren kişiye aittir. Vekâleten yapılan başvurularda bildirimler vekilin adresine yapılacaktır.


ARABULUCU
Arabulucu

Madde 8 – (1) Arabulucular, enerji hukuku alanında tecrübeli ve uzman gerçek kişiler arasından, uyuşmazlığın çözümüne yönelik olarak görev almak üzere Yönerge’de belirtilen esaslar doğrultusunda Enstitü tarafından seçilir.

(2) Arabulucular, görevlerini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirmekle yükümlüdür.

Arabulucunun Seçilmesi

Madde 9 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ve uyuşmazlığın niteliği açıkça gerekli kılmadıkça, arabuluculuk sürecinin tek arabulucu tarafından yürütüleceği kabul edilir.

(2) Arabuluculuk sürecinin tek arabulucu tarafından yürütülmesi halinde, arabulucu Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu tarafından ve arabulucunun niteliğine yönelik taraflarca üzerinde anlaşılmış kıstaslar ve Yönerge’de belirlenen esaslar dikkate alınarak seçilir.
(4) Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu, arabulucu seçimini Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi Arabulucu Listesinde yer alan arabulucular arasından gerçekleştirir.
(5) Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu tarafından Arabuluculuk Merkezi Arabulucu Listesi dışında yer alan kişilerin de arabulucu olarak seçimine karar verilebilir.

Arabulucunun Göreve Başlaması ve İtirazlar

Madde 10- (1) Arabulucu, Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu tarafından arabulucunun seçimine ilişkin verilen karar ile göreve başlar. Bu karar, Sekreterya tarafından üç gün içinde taraflara da bildirir.

(2) Taraflarca, arabulucunun seçimi, göreve başlaması, yeterlikleri ve tarafsızlıklarına yönelik arabulucunun seçimine ilişkin kararın kendilerine ulaşmasından itibaren yedi gün içinde Sekretarya’ya sunulan itirazlar hakkında Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu tarafından yedi gün içinde karar verilir. İlgili itirazlara yönelik verilen kararlar kesindir.
(3) Arabulucunun birbirini takip eden iki toplantıya geçerli bir mazereti olmaksızın katılmaması halinde, durum arabulucu tarafından derhal Sekretarya‘ya bildirilir. Bu bildirimi uyuşmazlığın tarafları da yapabilir. Yönetim Kurulu, ilgili arabulucunun yerine başka bir arabulucunun görevlendirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirleri en kısa süre içinde alır.
(4) Arabulucunun herhangi bir nedenle görevden ayrılması, görevi yürütmek için aranan nitelikleri kaybetmesi veya istifa etmesi halinde, Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu tarafından bu arabulucunun yerine görev almak üzere yedi gün içinde yeni bir arabulucu seçilir
ARABULUCULUK SÜRECİ
Genel Hükümler

Madde 11 – (1) Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu tarafından arabulucunun seçilmesinden itibaren üç gün içinde Sekretarya tarafından başvuru ve cevap dilekçeleri ve ekleri arabulucuya tevdi edilir.

(2) Arabulucu, uyuşmazlığın niteliğini de dikkate alarak, uyuşmazlığı mümkün olan en kısa süre içinde ve en az maliyetle sonuçlandırmak için çaba sarf eder.
(3) Arabulucu, taraflara kendi açıklamalarını yapabilmeleri için eşit ve yeterli imkânları sunmakla yükümlüdür.
(4) Arabulucu, doğrudan arabuluculuk sürecinin süresinin uzatılması amacını taşıyan kötü niyetli taleplere yönelik gerekli tedbirleri alabilir.
(5) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucu toplantılarda elektronik iletişim yöntemleri kullanılabilir.

Arabuluculuk Dili

Madde 12 - (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk dili Türkçe’dir. (2) Başvuru ve Cevap Dilekçe ve eklerinin veya arabuluculuğa esas alınan diğer belgelerin yabancı dilde olması durumunda, ilgili taraflar bunların arabuluculuk diline yeminli tercümesini de sunmakla yükümlüdür.

(3) Yabancı dil kullanımını gerekli kılabilecek uyuşmazlıklarda arabulucunun seçilmesinde, Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu tarafından ilgili yabancı dilde mesleki yeterliği bulunanların seçimi gözetilir. Arabulucunun anılan şartları sağladığı arabuluculuk sürecinde, tarafların tercüme sunma yükümlülüğü arabulucu tarafından kaldırılabilir. Arabuluculuk Toplantıları

Madde 13 - (1) Arabulucu taraflar ile birlikte ilk toplantısını, kendisine Sekretarya tarafından Başvuru ve Cevap Dilekçesi ve eklerinin tevdi edilmesinden itibaren on beş gün içinde Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yerde yapar.

(2) Takip eden toplantı tarih ve yerleri, arabulucu tarafından her bir toplantıda ayrıca kararlaştırılır.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Arabulucunun Ücreti

Madde 14 – (1) Taraflarla arabulucu arasında ücretin belirlenmesi konusunda Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü internet adresinde ilan edilen Arabuluculuk Merkezi Arabuluculuk Ücret Tarifesi hükümleri uygulanır

Sorumsuzluk Kaydı

Madde 15 – (1) Arabuluculuk Merkezi nezdinde yürütülen arabuluculuk sürecinin tarafları, arabuluculuk sürecine ilişkin işlemlerden dolayı, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi Müdürü, sekretaryası ve idari personelinin herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluk taşımadıklarını kabul etmiş sayılırlar.

(2) Taraflar, arabulucunun, arabuluculuk sürecinin tamamında yürüttüğü faaliyetin taraflar üzerinde doğurduğu hukuki ve maddi sonuçlarından dolayı hukuki sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmiş sayılırlar.

Kanunların Uygulanabilirliği

Madde 16– (1) Arabuluculuk Kuralları’nda hüküm bulunmayan hallerde, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve 20.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği uygulanır. Yürütme

Madde 17 – (1) Arabuluculuk Kuralları hükümleri, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.